Tiráž

HENNLICH s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Na Bystričku 16
036 01 Martin

Prevádzka a korešpondenčná adresa:
Račianska 188
831 53 Bratislava 34

Telefón: 02/50 20 25 01
Fax:       02/50 20 25 20

E-mail: hennlich@hennlich.sk

IČO: 31344500

DIČ: 2020317409
IČ pre DPH: SK2020317409

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka č.62334/L

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK20 1111 0000 0011 2805 0001