Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky HENNLICH s.r.o.

1.     ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP) upravujú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, predzmluvné vzťahy, zmluvné záväzkové vzťahy vo veciach dodávok tovaru a služieb (ďalej iba Zmluva) vzniknuté medzi spoločnosťou HENNLICH s.r.o. ako predávajúcim alebo výrobcom (ďalej iba Predávajúci) a Kupujúcim. Zmluvné strany môžu zmeniť, vylúčiť či doplniť ustanovanie týchto všeobecných podmienok iba písomnou dohodou zmluvných strán.

1.2.   Odlišné dojednania zmluvných strán v zmluve majú prednosť pred týmito VOP.

 

2.     VZNIK ZMLUVY

2.1.   Predávajúci na základe dopytu Kupujúceho pripraví Kupujúcemu ponuku, písomný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Platnosť ponuky trvá, pokiaľ nie je dohodnuté inak, 30 dní.

 

2.2.   Zmluva je platne uzatvorená vtedy, ak Kupujúci ponuku Predávajúceho v uvedenej lehote akceptuje vo forme písomnej Objednávky. Písomnú objednávku (obsahujúcu dopyt Kupujúceho, cenové a platobné podmienky Predávajúceho vyplývajúce z ponuky) vypracuje Kupujúci, a zašle Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu. Predávajúci akceptuje písomnú Objednávku vystavením Potvrdenia objednávky a zaslaním Potvrdenia objednávky prostredníctvom e-mailu na Kupujúceho.

 

2.3.   Akékoľvek dodatky, výhrady, obmedzenia či iné zmeny, obsiahnuté v Objednávke oproti ponuke, sa považujú za odmietnutie návrhu na uzatvorenie zmluvy a zároveň za nový návrh. Zmluva je potom uzatvorená potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho.

 

2.4.   Ak nie je dohodnuté inak, bude Kupujúcemu Predmet plnenia dodaný podľa dodacej parity EXW INCOTERMS 2010.

 

3.     KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

3.1.   Kúpna cena za Predmet plnenia je dohodnutá v Zmluve, a nezahŕňa balné, dopravné na miesto určenia, DPH v zákonnej výške, náklady na sprevádzkovanie Predmetu plnenia a zaškolenia obsluhy, prípadnú spotrebnú daň a ďalšie nutné náklady spojené s dovozom a dodávkou Predmetu plnenia vrátane cla pri importe zo zahraničia mimo Európsku úniu, pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak. Tieto náklady budú zo strany Kupujúceho uhradené v ich skutočnej výške na základe špecifikácie vo faktúre.

 

3.2.   Kupujúci sa zaväzuje vykonať úhradu kúpnej ceny na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú Predávajúci vystaví do 15 dní odo dňa dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň prevzatia dodávky Kupujúcim, ktorým sa rozumie deň prechodu nebezpečia škody na Kupujúceho podľa dohodnutej dodacej parity uvedenej v Zmluve.

 

3.3.   Splatnosť faktúry je 14 dní, ak nie je dohodnuté inak a k jej úhrade dôjde pripísaním príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. Uplatňovanie skonta musí byť medzi Predávajúcim a Kupujúcim písomne vopred dohodnuté.

 

3.4.   V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou splatnej faktúry o viac ako 5 dní vzniká Predávajúcemu právo na pozastavenie ďalších dohodnutých dodávok a to až do doby úhrady všetkých dlžných platieb a právo požadovať zálohu na platby za ďalšie dodávky vopred, bez toho aby sa sám ocitol v omeškaní so splnením svojich záväzkov.

 

3.5.   Predávajúci je oprávnený žiadať svoje všetky splatné pohľadávky od Kupujúceho bez obmedzenia a taktiež je oprávnený bez obmedzenia postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Kupujúcemu na tretiu osobu.

 

4.      MIESTO DODANIA, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODA

 

4.1. Miestom dodania Predmetu plnenia je sklad Predávajúceho v Bratislave, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Nebezpečenstvo škody na Predmete plnenia prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia Kupujúcim v sklade Predávajúceho; v prípade odoslania Predmetu plnenia Kupujúcemu potom okamihom jeho odovzdania prvému dopravcovi  na prepravu pre Kupujúceho.

 

4.2.   Kupujúci sa zaväzuje na základe Zmluvy Predmet plnenia prevziať a zaplatiť zaň Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. Kupujúci je povinný vykonať riadne prevzatie a prehliadku Predmetu plnenia neodkladne po tom, čo je mu umožnené s Predmetom plnenia nakladať.

 

4.3.   Predávajúci sa zaväzuje, že na základe Zmluvy dodá Kupujúcemu Predmet plnenia včas, na dohodnutom mieste dodania a v dohodnutom množstve a kvalite a ďalej, že na Kupujúceho prevedie vlastnícke právo k Predmetu plnenia podľa nižšie uvedených podmienok.

 

4.4.   Dodacia lehota začína plynúť až po splnení povinností Kupujúceho, napr. po obdržaní kompletného technického upresnenia od Kupujúceho, po prijatí dokladov o schválení pre výrobu od Kupujúceho, prípadne po prijatí dohodnutých zálohových platieb.

 

4.5.   Predávajúci je oprávnený na čiastočné dodávky Predmetu plnenia. Kupujúci je povinný prijať aj čiastočné plnenie v zmysle Zmluvy.

 

4.6.   Dodacia lehota sa predĺži v prípade neočakávaných, Predávajúcim nezavinených skutočností (vyššia moc), ako napr. živelné pohromy, odstávky a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú Predávajúcim ovplyvniť.

 

4.7.   Termín dodania Predmetu plnenia a pozastavenie plnenia zo strany Kupujúceho je možné zmeniť iba na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán.

 

5.     VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

5.1.   Predmet plnenia zostáva až do doby jeho úplného zaplatenia vo vlastníctve Predávajúceho.

5.2.    Kupujúci nie je oprávnený do doby nadobudnutia vlastníckeho práva k Predmetu plnenia tento Predmet previesť na tretiu osobu.

 

6.     PRÁVA A POVINNOSTI Z  VADNÉHO PLNENIA

6.1.   Kupujúci má povinnosť Predmet plnenia neodkladne po prevzatí skontrolovať. Zistené vady oznámi Predávajúcemu čo najskôr, tzn. najneskôr do 5 dní od prevzatia Predmetu plnenia, a to písomne, s presným popisom vád (prípadne fotodokumentáciou) a to ešte pred tým, než Predmet plnenia použije či namontuje do ďalšieho zariadenia. Povinnosť neodkladne reklamovať platí tiež pri neskoršom odhalení skrytých vád.

6.2.   Reklamácia podľa bodu 6.1 musí obsahovať najmä špecifikáciu Predmetu plnenia, číslo dodacieho listu, dátum dodania, dátum zistenia vady, opis prostredia, v ktorom bol Predmet plnenia užívaný, a popis druhu a rozsahu vady.

6.3.   Pokiaľ sa objavia vady na Predmete plnenia,  je Kupujúci povinný Predávajúcemu umožniť na mieste posúdenie vady a v prípade sporu o existencii či príčine vady tiež umožniť vypracovanie nezávislého znaleckého posudku. Pokiaľ sa preukáže, že reklamácia bola neoprávnená, je Kupujúci povinný náklady na vypracovanie znaleckého posudku v plnom rozsahu uhradiť Predávajúcemu.

6.4.   Predávajúci nezodpovedá za vady Predmetu plnenia, ktoré vznikli:

 

a)    jeho nesprávnym použitím, použitím v podmienkach, pre ktoré nebol Predmet plnenia navrhnutý, alebo použitím za iným účelom, ako bol uvedený v Zmluve,

 

b)      nedodržaním pokynov uvedených v návodoch na obsluhu  a údržbu,

c)       nadmerným opotrebením,

d)    chybnou montážou Kupujúcim, alebo treťou osobou, neodbornou manipuláciou či skladovaním, hrubým zaobchádzaním

e)      použitím nevhodných materiálov a v nevhodnom prostredí,

f)        zmenou Predmetu plnenia, ktorú Predávajúci neschválil, ako aj zabudovaním cudzích súčiastok

g)      chybou projektu Kupujúceho či chybou stavebnej pripravenosti a chybným zadaním Kupujúceho.

 

6.6.   Predávajúci sa zaväzuje, že po oznámení reklamácie zo strany Kupujúceho do 3 pracovných dní písomne potvrdí prijatie reklamácie a dohodne zároveň spôsob a termíny vyriešenia  práv Kupujúceho z titulu zodpovednosti za vady alebo zo záruky.

 

6.7.   Pokiaľ bude reklamácia oprávnená, je Predávajúci oprávnený navrhnúť spôsob vyriešenia reklamácie - dodanie náhradného Predmetu plnenia, bezplatné odstránenie chyby či zľavu z ceny Predmetu plnenia.

 

6.8.   Ďalšie nároky Kupujúceho, ktoré mu prináležia z titulu vád na Predmete plnenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, týmto nie sú dotknuté.

 

7.     ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1.   Od Zmluvy je možné odstúpiť iba v prípadoch, stanovených zákonom alebo dohodnutých v zmluve. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné odstúpenie doručené druhej Zmluvnej strane.

7.2.   Zmluvné strany sa dohodli, že sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje:

a)      ak Zmluvná strana opakovane, aspoň trikrát, nesplní svoje záväzky plynúce zo Zmluvy a chybný stav nenapraví ani po písomnej výzve,

b)      ak u Kupujúceho, ktorý je platca DPH, nastal dôvod na zrušenie jeho registrácie pre DPH. V takomto prípade má Predávajúci právo na odstúpenie od zmluvy.

 

8.     OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

8.1.   Zmluvné strany berú na vedomie, že informácie, údaje a skutočnosti, ktorými sa pri dojednávaní a plnení Zmluvy zoznámili, sú dôverné v zmysle ustanovení § 271 ObZ a podľa charakteru môžu byť taktiež predmetom obchodného tajomstva niektorej zo Zmluvných strán podľa ustanovenia § 17 a nasl. ObZ,a majú preto zostať utajené. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré si navzájom poskytnú a nie sú verejne známe. Tieto informácie sú obchodným tajomstvom.

8.2.  Na návrhy aplikácií, plánov, výkresov a iných podkladov, ktoré Predávajúci poskytne Kupujúcemu počas uazatvárania či plnenia Zmluvy, si vyhradzuje Predávajúci majetkové a autorské práva. Tieto dokumenty môžu byť poskytnuté tretím osobám alebo použité pre iné účely iba s písomným súhlasom Predávajúceho. Na žiadosť Predávajúceho musia byť podklady okamžite vrátené.

8.3.   Pri predmete plnenia, ktorý vyrobí Predávajúci podľa výkresov, vzoriek alebo iných podkladov, ktoré Kupujúci predložil, preberá Kupujúci riziká za porušovanie autorských práv tretích osôb.

8.4.   Porušenie povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto článku možno považovať za podstatné porušenie Zmluvy a druhá zmluvná strana má právo od Zmluvy okamžite odstúpiť. Záväzok zachovávať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania Zmluvy.

 

9.     PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU A ROZHODNÉ PRÁVO

9.1.   Všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy sa budú prednostne riešiť zmierlivou cestou.

9.2.   Pokiaľ sa však akýkoľvek spor nepodarí vyriešiť zmierlivou cestou a nebude dohodnuté inak, zaväzujú sa Zmluvné strany predložiť spor ku konečnému rozhodnutiu vecne a miestne príslušnému súdu SR.

9.3.   Zmluvné vzťahy medzi stranami sa riadia  slovenským právom, najmä Obchodným zákonníkom č. 513/1991  Zb. v znení neskorších predpisov.

 

10.   OSTATNÉ USTANOVENIA

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne rešpektovať svoje oprávnené záujmy, súvisiace s plnením Zmluvy a že si budú poskytovať všetku potrebnú súčinnosť, ktorá sa po nich dá spravodlivo požadovať k tomu, aby bol dosiahnutý účel Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že sa budú vzájomne informovať o všetkých dôležitých veciach, ktoré by mohli mať potencionálny vplyv na plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy; Zmluvné strany si budú  oznamovať zmeny týkajúce sa ich právnych skutočností (napr. uskutočnenie zmeny) a ďalej prechod záväzkov na právneho zástupcu alebo na tretiu osobu.

10.2. Zmluvné strany sa zaväzujú konať podľa zásad poctivého obchodného styku a dodržovať platné právne predpisy.

 

11.   OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

11.2. Predávajúci týmto informuje kupujúceho a dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú, o nasledovných skutočnostiach:

-       Predávajúci bude spracovávať osobné údaje, ktoré mu poskytne kupujúci (t.j. najmä meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, IP adresa), v elektronickej podobe. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade poskytnutia osobných údajov iných dotknutých osôb Kupujúci vyhlasuje, že je oprávnený tieto poskytnúť.

-       Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie uzatvorenej zmluvy a marketingové účely Predávajúceho.

-       Kupujúci zaslaním dopytu na Predávajúceho a/alebo odoslaním písomnej Objednávky udeľuje dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely Predávajúceho. Doba platnosti súhlasu je 10 rokov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Kupujúci vyhlasuje, že je oprávnený udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov iných dotknutých osôb, ktorých údaje poskytne.

-       Právnym základom spracovania osobných údajov pre účel plnenia uzavretej zmluvy je §10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov.

-       Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo vyžadovať:

a)     potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracovávané, 

b)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracovanie, 

c)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,

d)     opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania,

e)     likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil; ak sú predmetom spracovania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 

f)      likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, ak došlo k porušeniu zákona, 

g)     blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

h)     ďalšie práva podľa §28 Zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje budú uchovávané počas doby platnosti poskytnutého súhlasu so spracovávaním osobných údajov, resp. počas existencie účelu spracovania osobných údajov.

 

12.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva môže byť menená iba písomne.

12.2. Za písomnú formu bude na tento účel považovaná aj výmena e-mailových či iných elektronických správ.

12.3. Akékoľvek písomnosti budú doručované Predávajúcemu na jeho adresu uvedenú v Zmluve a Kupujúcemu na adresu uvedenú v písomnej Objednávke (ak druhej zmluvnej strane nebude písomne oznámená iná adresa). V prípade ak druhá zmluvná strana odmietne prevziať zásielku alebo neprevezme zásielku do konca odbernej lehoty, deň odmietnutia alebo posledný deň odbernej lehoty sa považuje za deň doručenia zásielky.

12.4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.7.2017 a v plnom rozsahu nahrádzajú doterajšie všeobecné obchodné podmienky.