VÝZVA NA SÚŤAŽ NA ZHOTOVENIE A DODANIE STROJA

Zadanie zákazky postupom podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

HENNLICH s.r.o. vyhlasuje "Výzvu na súťaž na zhotovenie a dodanie stroja na výrobu koľajníc lineárneho vedenia".

Podrobnosti "Výzvy" a návrh "Zmluvy o dielo", na výrobu, dodanie, montáž a uvedenie do prevádzky Stroja na výrobu inovovaných koľajníc lineárneho vedenia nájdete tu:

"Výzva na súťaž na zhotovenie a dodanie Stroja na výrobu inovovaných koľajníc lineárneho vedenia" - úplné znenie

 "Zmluva o dielo - Výroba, dodanie, montáž a uvedenie do prevádzky stroja na výrobu inovovaných koľajníc lineárneho vedenia" - úplné znenie

Žiadame záujemcov o dodanie stroja, aby predložili svoje cenové ponuky v zmysle požiadaviek vo "Výzve".

Lehota na predkladanie ponúk: 27.06.2017 do 9.00 h.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť listinnou poštou:
HENNLICH s. r. o.,
Na Bystričku 16
036 01 Martin

alebo e-mailom na adresu:
jana.benova@hennlich.sk

V prípade akýchkoľvek otázok je pre Vás k dispozícii kontaktná osoba:

Mgr. Jana Beňová
prokurista spoločnosti

jana.benova@hennlich.sk
0918 843 264

 

Ďakujeme a prajeme Vám krásny deň

HENNLICH s.r.o.