Tlakové mazanie ložísk olejom alebo tukom

Dvojpotrubný systém

Zweileitungsschmiersysteme

Charakteristika:

Pre dvojpotrubné systémy je typické, že hlavný rozvod maziva je tvorený dvoma paralelne položenými rúrkami. Jedná sa o vysokotlakový systém pracujúci v cykloch. Cykly prebiehajú tak, že sa pri nich striedavo tlakujú a odľahčujú obe vetvy hlavného rozvodu, čo vyvolá akciu dvojpotrubných dávkovačov. Počas jedného cyklu dostane každé mazané miesto iba jednu dávku maziva. Tento systém je vhodný pre veľmi rozsiahle technologické zariadenia s veľkým počtom mazaných miest - až niekoľko stoviek, medzi ktorými sú veľké vzdialenosti, v ťažkých prevádzkových podmienkach. Veľkou výhodou je možnosť relatívne neobmedzeného dodatočného rozširovania systému. Dávkovače majú buď konštantné dodávané množstvo, alebo je množstvo regulavané vždy pre dvojicu vývodov rozdeľovača (dvojicu mazaných miest).

Popis:

Zdrojom tlakového maziva je vysokotlakové piestové čerpadlo (a). Hlavný rozvod maziva je tvorený dvoma vetvami A a B. Na čerpadlo je hlavný rozvod pripojený cez preraďovač vetví (b). K hlavnému rozvodu sú paralelne napojené dvojpotrubné dávkovače (c). Mazané miesta sú pripojené priamo na vývod z dvojpotrubných dávkovačov, poprípade cez vradený progresívny rozdeľovač (d) pri miestach s malou spotrebou maziva. Systém môže byť vybavený kovovým tlakovým spínačom (ako súčasť príslušenstva), ktorý môže slúžiť na ovládanie preraďovača, poprípade k sledovaniu funkcie systému.


Funkcia:

Mazací cyklus je iniciovaný po uplynutí času prestávky (mazacieho intervalu). Skladá sa z dvoch polcyklov. Na začiatku prvého polcyklu je vetva A spojená s výtlakom maziva z čerpadla, vetva B je prepojená späť do zásobníka maziva. Narastajúci tlak vo vetve A postupne prestaví piestiky dávkovačov z jednej polohy do druhej. Pohybom piestikov sa vytlačí mazivo nachádzajúce sa pred piestikmi do príslušného mazaného miesta. Po prestavení všetkých piestikov všetkých dávkovačov, tzn. po odovzdaní mazivá do polovice napojených mazaných miest dôjde k rýchlemu nárastu tlaku vo vetve A. Po dosiahnutí určitého prepínacieho tlaku dôjde k prepnutiu smeru prúdenia v preraďovači tak, že teraz je vetva B spojená s výtlakom a vetva A späť do zásobníka. Tým je ukončený prvý polcyklus. Prepínací tlak musí byť nastavený tak, aby došlo k spoľahlivému prestaveniu všetkých piestikov. Ak sa použije samočinný preraďovač vetiev DU1, nastavuje sa prepínací tlak na preraďovači a k prepnutiu vetiev dôjde samočinne pôsobením tlaku maziva. Ak sa použije preraďovač ovládaný elektromotoricky, elektromagneticky, prípadne pneumaticky, zaradí sa pred najvzdialenejší dávkovač koncový tlakový spínač a impulz pre prestavenie preraďovača sa odvodzuje od neho. Druhý polcyklus - tj premazanie druhej polovice mazaných miest, prebehne obdobným spôsobom. Pri ukončení jedného polcyklu sa spravidla vypne čerpadlo a beží znova mazací interval, čo znamená, že každé mazané miesto dostane mazivo raz za dva polcykly, tj po uplynutí dvoch mazacích intervalov. Ak sa však ako preraďovač vetiev použijú dva 3/2 - cestné elektromagnetické ventily, je výhodné vykonať oba polcykly bezprostredne po sebe bez vypínania čarpadla ako jeden cyklus, lebo ventily sú monostabilné a každý polcyklus začína z rovnakého východzieho stavu (vypnuté) a teda je treba v riadiacom systéme registrovať vždy posledný vykonaný polcyklus (vetva A alebo B). Pri dimenzovaní dvojpotrubného systému je vždy potrebné  spomenúť si na to, že do systému sa musí pri každom mazacom cykle načerpať niekoľkonásobne väčšie množstvo maziva, než je súčet jednotlivých mazacích dávok, pretože časť mazivá sa spotrebuje na nutnú tlakovú expanziu rozvodov a časť na presun riadiacich piestikov dávkovačov . Tento prebytok maziva sa vracia po každom cykle späť do zásobníka. Pri rozsiahlych mazacích systémoch možno hlavný rozvod podľa potreby rozvetviť a jednotlivé vetvy oddeliť elektromagnetickými uzatváracími ventilmi. V takom prípade je možné potom pre rôzne časti zariadení zvoliť rôzne režimy mazania, prípadne niektorú časť podľa technologických potrieb odstaviť.

Štandardné prvky pre dvojpotrubné systémy:

a - čerpadlá

Každá z uvedených skupín čerpadiel má svoje špecifické použitie. Pneumatické sudové čerpadlá sú veľmi výhodné najmä pre veľmi rozsiahle systémy, kde u iných čerpadiel s menším zásobníkom musí byť často dopĺňané mazivo. Použitím sudových čerpadiel, ktoré sa vkladajú priamo do suda, v ktorom sa mazivo nakupuje, sa do značnej miery eliminuje možnosť kontaminácie maziva pri plnení zásobníka.

b - preraďovače vetiev

c - dvojpotrubné dávkovače

Všetky uvedené druhy dávkovačov existujú v prevedení s konštantným dodávaným množstvom a v prevedení s plynule nastaviteľnou dávkou - vždy pre jeden pár vývodov rozdeľovača. Dávkovača je taktiež možné vybaviť elektrickými spínačmi pre stráženie správnej funkcie - jeden spínač môže strážiť jeden pár vývodov rozdeľovača, tj dve mazané miesta.

d - progresivne rozdeľovače

Ďalšie súčasti systému:

  • príslušenstvo (signalizace nízkého stavu maziva v zásobníku, poistné
    ventily, manometre, tlakové spínače, elektromagnetické uzatváracie ventily)
  • rozvody maziva (rúrky, hadice, skrutkovanie, kotevný a montážny materiál)

Hlavné oblasti použitia:

Veľmi rozsiahle zariadenia s veľkými vzdialenosťami medzi mazanými miestami, v ťažkých prevádzkových podmienkach, napr. technologické zariadenia cementární, zariadenia na ťažbu a spracovanie nerastov - ťažobné veľkostroje v povrchových baniach, pri výrobe stavebných hmôt, hutníckych prevádzkach - valcovne, kontiliatie, deliace linky atď.