Zmena názvu a sídla spoločnosti

Oznam pre obchodných partnerov

Vážení obchodní partneri,

dovoľte, aby sme Vás informovali, že s účinnosťou od 29.3.2014 došlo k zmene obchodného názvu spoločnosti (firmy) Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o. na HENNLICH s.r.o. a zároveň k zmene sídla spoločnosti, ktoré je na novej adrese Na Bystričku 16, 036 01 Martin. Korešpondenčná adresa HENNLICH s.r.o., Miletičova 16, 821 08 Bratislava, rovnako ako všetky ďalšie identifikačné údaje spoločnosti zostávajú nezmenené.


Zmena názvu je v súlade so strategickými zámermi spoločnosti v oblasti zjednodušenia komunikácie so zákazníkmi, produktovej a teritoriálnej orientácie. Spoločnosť HENNLICH s.r.o. bude naďalej podnikať v existujúcich odboroch, bude nadväzovať na tradičné a zároveň moderné pracovné postupy a svoju činnosť vo vzťahu k potrebám zákazníkov priebežne optimalizovať.


Spoločnosť HENNLICH s.r.o. hodlá rozširovať svoje aktivity v oblasti profesionálnej distribúcie technických výrobkov, výroby, výskumu a vývoja.


Z hľadiska práv a záväzkov sa zmena názvu spoločnosti na HENNLICH s.r.o. nijakým spôsobom nedotkne už prebiehajúcich obchodných vzťahov a neznamená nutnosť zmien doposiaľ uzavretých zmluvných dokumentov s pôvodným obchodným názvom Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o. Práva a povinnosti obsiahnuté v týchto dokumentoch zostávajú zmenou obchodného názvu spoločnosti nedotknuté.


V súvislosti s vyššie uvedeným Vás zdvorilo žiadame, aby všetka obchodná korešpodencia a dokumenty už obsahovali nový obchodný názov spoločnosti HENNLICH s.r.o.


Strategickým cieľom a zároveň hodnotou, ktorá je zakotvená vo „Vízii spoločnosti HENNLICH“ je budovanie dlhodobých vzťahov. Naším cieľom a prianím je podporovať našich obchodných partnerov a podieľať sa s nimi na ich úspechu. Ďalšími dôležitými hodnotami sú pre nás podpora a rozvoj regiónu, ekológie a optimistický pohľad do budúcnosti.


Ďakujeme Vám pri tejto príležitosti za Vašu doterajšiu spoluprácu so spoločnosťou HENNLICH.
Veríme, že Vám aj naďalej budeme poskytovať služby najvyššej kvality.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov!


Ing. Pavel Šumera
konateľ spoločnosti